Om klubben

Formålet for klubben er å fremme og ivareta fotografering som hobby, og alle over 13 år med interesse for foto kan opptas som medlem.

Fotoklubben har regelmessige klubbkvelder, ofte med egne temaer som portrettfotografering, bildebehandling, makrobilder, o.l., og det er jevnlig uhøytidelige konkurranser blant klubbens medlemmer der vi gir poeng til hverandres innsendte bilder. I tillegg arrangerer klubben fototurer og holder kurs på områder som er ønsket av klubbens medlemmer.


Fotoklubben er tilsluttet Norsk selskap for fotografi (NSFF), og medlemmene får gjennom dette en rekke medlemsfordeler, muligheter for å delta i nasjonale konkurranser og ikke minst en flott, stor årbok med utvalgte bilder fra NSFF's medlemmer.

Medlemskap i klubben koster 500 kr pr år, 250 for medlemmer under 18. Helge Førde er «klubbvenn» og tar deg gjerne med på aktiviteter i regi av klubben.


Meld deg inn!

Vedtekter for Gildeskål fotoklubb


§ 1: Klubbens navn og formål

Klubbens navn er Gildeskål Fotoklubb, og har adresse i Gildeskål Kommune. Formålet for klubben er å fremme og ivareta fotografering som hobby.


§ 2: Medlemskap

Alle med interesse for foto kan opptas som medlem i klubben. Klubben er åpen for alle over 13 år. Innmelding skjer til styret og ved å betale medlemskontingent. Ved innmelding etter 1.10 betales bare kontingent til NSFF.

Umiddelbart etter årsmøtet sendes det ut krav om innbetaling av kontingent med 14 dagers betalingsfrist. Etter fristen sendes det evt. ut purring med nye 14 dagers frist. Dersom kontingent ikke er betalt innen 1. april, anses medlemmet for utmeldt og klubben betaler ikke kontingent til NSFF for dette medlemmet.

Utmelding skjer ved henvendelse til styret, og gjelder fra årsskiftet. Allerede innbetalt kontingent betales ikke tilbake. Personer under 18 år betaler halv kontingent.


§ 3: Aktiviteter

Gildeskål Fotoklubb skal gjennomføre jevnlige klubbkvelder. Her kan alle møte, uansett kunnskapsnivå. I forbindelse med klubbkveldene, eller utenom disse, vil det bli arrangert aktiviteter som for eksempel kurs, foredrag, konkurranser, workshops og lignende.

Gildeskål fotoklubb skal være medlem av NSFF.


§ 4: Økonomi

Klubbens økonomiske overskudd skal forvaltes slik at det kommer medlemmene til gode ved aktiviteter som kurs, foredrag, konkurranser, workshops og lignende.


§ 5: Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og er beslutningsdyktig med de antall medlemmer som er til stede. Alle som er tilstede og har betalt kontingent har stemmerett fra fylte 13 år.


Årsmøtet avholdes innen utgangen av januar. Styret innkaller til årsmøte med minst 4 ukers varsel. Saksliste og sakspapirer skal foreligge senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har rett til å fremme saker til årsmøtet. Vedtektsendringer og saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.


På årsmøtet behandles:

- Årsberetning

- Regnskap

- Budsjett

- Aktivitetsplan for kommende år

- Medlemskontingent

- Innkomne saker

- Valg


Styret skal bestå av:

- Leder (velges for 1 år av gangen)

- Nestleder (velges for 2 år av gangen)

- Økonomiansvarlig (velges for 2 år av gangen)

- Konkurranseleder (velges for 2 år av gangen)

- Arrangementsansvarlig (velges for 2 år av gangen)


Årsmøtet kan bestemme at et eller flere av valgene skal gjelde for ett år for å unngå hele styret er på valg samme år.


Det skal også velges en valgkomite på 3 personer og et varamedlem til styret (velges for 1 år av gangen)


§ 6: Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan kun skje ved 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene på årsmøtet.


§ 7: Oppløsning av klubben

Oppløsning skjer på årsmøtet eller ved ekstraordinært årsmøte, og ved minst 2/3 flertall. Ved et eventuelt opphør av Gildeskål Fotoklubb, skal klubbens eiendeler og midler oppbevares i 5 år. Dersom virksomheten ikke blir gjenopptatt i løpet av denne tiden, tilfaller klubbens midler barne- og ungdomsarbeid i Gildeskål.


Rammeverksted - Tillegg til vedtekter for Gildeskål fotoklubb

Vedtatt ved epostbehandling pr. 1. november 2021

 1. Formålet for Rammeverkstedet er å bidra til flere og bedre utstillinger av fotografier i Gildeskål og Salten.
 2. Rammeverkstedet er organisert som en selvstendig gruppe under Gildeskål fotoklubb og etableres med innskudd fra medlemmer av fotoklubben.
 3. Rammeverkstedets drift, økonomi og eiendeler forvaltes av innskuddshaverne for rammeverkstedet.
 4. Gildeskål fotoklubbs årsmøte kan bare endre reglene for rammeverkstedet etter enstemmig aksept fra innskuddshaverne.
 5. Følgende regler gjelder for rammeverkstedet:
  • Rammeverkstedet drives ikke-kommersielt slik at virksomheten skjer til kostpris
  • Alle avgjørelser knyttet til rammeverkstedets drift og økonomi tas ved flertallsavgjørelse blant innskuddshaverne. Ved stemmelikhet avgjøres saken av styret i Gildeskål fotoklubb.
  • Øvrige medlemmer av fotoklubben kan kjøpe andel i rammeverkstedet når innskuddshaverne ser at forholdene ligger til rette for det. Størrelsen på andelen fastsettes da av eksisterende innskuddshavere. Dette innskuddet kan brukes til utvikling av rammeverkstedet eller tilbakebetaling av deler av tidligere innskudd.
  • Alle medlemmer av Gildeskål fotoklubb kan bruke rammeverkstedet for innramming av bilder til utstillinger.
   Innskuddshaverne skal se til at innrammingen gjøres etter nødvendig opplæring og på forsvarlig måte og det betales for brukte materialer og utstyr. Det vil bli tilbudt opplæring til alle medlemmer i fotoklubben.
  • Innskuddshaverne kan bruke rammeverkstedet til kostpris for innramming av egne og andres bilder til utstillinger og annen virksomhet.
  • Avhengig av kapasitet kan rammeverkstedet bidra til innramming for utstilling av annen billedkunst i Gildeskål og Salten.
   Ved avvikling av rammeverkstedet skal eiendelene selges og inntektene av salget fordels på innskuddshaverne. Medlemmer av Gildeskål fotoklubb har fortrinnsrett ved salget.